1 Click Có Ngay Multiboot Đa Năng Cho Usb Rất Hữu Ích

Text of Hướng Dẫn Rebuild 1Cliông xã - LK Để Tạo Menuboot Cho USB HDD


Hng dn Rebuild 1Cliông chồng - LK khổng lồ Menuboot đến USB HDD

Cng c 1Cliông xã, Super1Cliông xã ca a Lng khch c th ni l rt ni ting thi gian gn y, 1cliông chồng c USB boot vi NortonGhost 11.5 , Hiren 10.6, Win7 PE...Cho ti hin ti l cng c c a Lng khch tng hp li vi chc nng c th lớn USB Boot v khổng lồ Menuboot mang đến HDD, rt hu hiu, p mt vi gfxthực đơn.Nhng d sao cng l cng c ca Lng khch, n teo tnh c nhn, c 1 s khng hp vi bn lm bn khng thch, n gin nh ci tn menuboot, tn USBBoot, menu.lst, gfxthực đơn, tn cc tệp tin chng hn...Mnh s hng dn cc bn t lớn cng c 1Clichồng theo cc bn, ngun t 1Click ca a LK.

Bạn đang xem: 1 click có ngay multiboot đa năng cho usb rất hữu ích

u tin bn ti cng c 1 Cliông chồng ca a LK v.Gii nn ra bn s c 1folderFilesv 1 fileRunme.bat.(Hin tệp tin, folder n ngươi thy nh!)

Cng vic ca bn ch lsa li code vào Runme.batvthm, bt cc file ca bn v xa 1 s file ca a LK vào thư mục Files i l ok.

y l code tệp tin Runme.bat ca a LK:Hide Spoiler
echo offcolor 1achcp 437mode nhỏ lines=40 cols=100title Tao USB/HDD domain authority nang 1 Clichồng - Mr.Langkhach - Bkav Forummix tit1= Cong cu cai dat SIEU TOC 1 cliông chồng co USB/HDD Boot DA NANGmix tit2= ============ Mr.Langkhach Bkav Forumhttp://forums.bkav.com.vn===============for %%x in (bootice.exe cộ grldr.mbr grldr thực đơn.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso) vì chưng if not exist files\%%x (goto lớn thieufile)goto lớn Win7Check:Win7Checkif not exist "%PUBLIC%" (goto lớn WinXPCheck)for /f "Tokens=*" %%a in ("net localgroup Administrators^|find /i "%username%"") do golớn LKStartclseđến.emang lại %tit1%emang đến %tit2%emang đến.emang lại.eđến Ban dang khong ctuyệt voi quyen Administrator!eđến Hay tệp tin chuot file ni va chon Run as Administrator!
pausegolớn End:WinXPCheckfor /f "Tokens=*" %%a in ("net localgroup Administrators^|find /i "%username%"") vì goto lớn :LKStartclsemang đến.emang lại %tit1%echo %tit2%emang đến.emang đến.echo Ban dang khong cxuất xắc voi quyen Admin!eđến Hay chay lai tệp tin ni voi user thuoc nhom Admin!
pausegokhổng lồ End:LKStartclsemang lại.echo %tit1%echo %tit2%echo.eđến.phối Setup=phối /Phường. Setup= Ban nhap 1 de cai vao USB, nhap 2 de cai vao HDD:echo.IF %Setup%==1 golớn USBIF %Setup%==2 golớn HDDgoto lớn LKStart:thieufileclsecho.emang lại %tit1%emang đến %tit2%eđến.emang đến.echo !! THONG BAO !!emang lại.emang lại Thieu tệp tin (bootice.exe grldr.mbr grldr thực đơn.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso)...emang đến Tien trinch khong the tiep tuc.emang lại.
emang lại offif not exist "%PUBLIC%" (gokhổng lồ WinXP)if not exist "%HomeDrive%BCD.LK" (goto CaiWin7):LuachonGoboW7clsemang đến.eđến %tit1%eđến %tit2%emang lại.eđến.mix ChoiceW7=mix /Phường ChoiceW7= Menu boot da teo san. Ban teo muon go bo khong? (Y/N):emang đến.IF /I NOT "%ChoiceW7%"=="Y" IF /I NOT "%ChoiceW7%"=="N" goto LuachonGoboW7IF /I "%ChoiceW7%"=="Y" (attrib -r -h -s "%HomeDrive%BCD.LK"BCDEDIT /import "%HomeDrive%BCD.LK"for %%x in (grldr.mbr grldr thực đơn.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso 7pe_x86_LK.iso) vì emang đến del /a /f /q %HomeDrive%\%%x&&del /a /f /q %HomeDrive%\%%xecho del /a /f /q %HomeDrive%BCD.LK*&&del /a /f /q %HomeDrive%BCD.LK*emang đến.eđến Da go bo kết thúc.echo Ban "NHO RESTART may tinh" truoc lúc cai lai menu boot "DE KHONG BI LOI"...eđến Bam phyên ổn bat ky de tiep tuc...
echo offif not exist "%HomeDrive%oot.ini" (goto lớn bosung)if exist "%HomeDrive%oot.LK" (goto lớn LuachonGoboXP)gokhổng lồ CaiXP:CaiXPclseđến.emang lại %tit1%emang đến %tit2%eđến.eđến.echo !! THONG BAO !!emang đến.emang lại MENU "Start LK Grub4Dos"echo ...SE DUOC CAI VAO PHAN VUNG HE THONG %HomeDrive%emang đến.emang đến NEU BAN DA CHAC CHAN, BAM PHIM BAT KY DE TIEP TUC.emang đến (hoac ban "DONG CUA SO NAY" de HUY BO)
pauseeđến.eđến BAT DAU CAI DAT MENU...eđến.echo Dang sao luu tệp tin %HomeDrive%oot.ini...attrib -R -H -S "%HomeDrive%oot.ini" >nul 2>nulattrib -R -H -S "%HomeDrive%oot.LK" >nul 2>nulemang đến copy /y "%HomeDrive%oot.ini" "%HomeDrive%oot.LK"&© /y "%HomeDrive%oot.ini" "%HomeDrive%oot.LK"echo.eđến Dang dieu chinc menu boot...>>"%HomeDrive%oot.ini" emang đến.>>"%HomeDrive%oot.ini" eđến %HomeDrive%grldr.mbr="Start LK Grub4Dos"emang lại bootcfg /timeout 5&&bootcfg /timeout 5emang đến.emang đến Dang copy cac tệp tin can thiet...:copyfilefor %%x in (grldr menu.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso 7pe_x86_LK.iso) bởi attrib -r -h -s %HomeDrive%\%%x >nul 2>nulfor %%x in (grldr thực đơn.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso) vì emang lại copy /y files\%%x %HomeDrive% &© /y files\%%x %HomeDrive%eđến copy /y .7pe_x86_LK.iso %HomeDrive%&© /y .7pe_x86_LK.iso %HomeDrive%for %%x in (grldr menu.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso 7pe_x86_LK.iso boot.LK) vì if not exist %HomeDrive%\%%x goto errcopyfor %%x in (grldr menu.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso 7pe_x86_LK.iso boot.LK) vì chưng attrib +r +h +s %HomeDrive%\%%x >nul 2>nulemang lại.echo Da copy xong xuôi cac tệp tin can thiet de hoan thanh khô thực đơn boot.emang lại Ban bam phyên ổn bat ky de tiep tuc...
pausegolớn End:bosungclsecho.emang đến %tit1%emang lại %tit2%eđến.echo.emang lại !! THONG BAO !!emang đến.emang lại Khong tlặng nắm tệp tin "%HomeDrive%oot.ini" tren may tinch cua ban.echo Langkhach se bo sung tệp tin ni giup ban de tao thực đơn boot.emang đến Copy /y filesoot.ini "%HomeDrive%"&&Copy /y filesoot.ini "%HomeDrive%"goto CaiXP:errcopyemang đến.emang đến.emang đến Co loi trong qua trinh Copy tệp tin hoac thieu tệp tin "7pe_x86_LK.iso"...emang lại Ban tốt kiem tra can than va thuc hien lai nhe.

Xem thêm: Không Mở Được File Ảnh Bị Lỗi Không Mở Được, Không Mở Được File Ảnh


pausegoto End:LuachonGoboXPclsemang lại.emang đến %tit1%eđến %tit2%echo.emang lại.set ChoiceXP=set /Phường ChoiceXP= Menu boot da teo san. Ban teo muon go bo khong? (Y/N):echo.IF /I NOT "%ChoiceXP%"=="Y" IF /I NOT "%ChoiceXP%"=="N" goto lớn LuachonGoboXPIF /I "%ChoiceXP%"=="Y" (emang đến del /a/f/q "%HomeDrive%oot.ini"&&del /a/f/q "%HomeDrive%oot.ini"attrib -R -H -S "%HomeDrive%oot.LK" >nul 2>nulecho copy /y "%HomeDrive%oot.LK" "%HomeDrive%oot.ini"&© /y "%HomeDrive%oot.LK" "%HomeDrive%oot.ini"attrib +R +H +S "%HomeDrive%oot.ini"for %%x in (grldr thực đơn.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso 7pe_x86_LK.iso boot.LK) vị emang đến del /a /f /q %HomeDrive%\%%x&&del /a /f /q %HomeDrive%\%%xecho.eđến Da go bo chấm dứt menu boot. Ban bam phyên ổn bat ky de tiep tuc...
emang lại offclsemang lại.echo %tit1%echo %tit2%echo.echo.eđến !! THONG BAO !!echo.echo MENU "Start LK Grub4Dos"emang đến ...SE DUOC CAI VAO PHAN VUNG HE THONG %HomeDrive%emang đến.emang lại NEU BAN DA CHAC CHAN, BAM PHIM BAT KY DE TIEP TUC.echo (hoac ban "DONG CUA SO NAY" de HUY BO)
pauseemang đến.emang đến BAT DAU CAI DAT MENU...emang đến.emang đến Dang sao luu menu boot...emang đến BCDEDIT /export %HomeDrive%BCD.LK&&BCDEDIT /export %HomeDrive%BCD.LKeđến.eđến Dang dieu chinch menu boot...for /f "tokens=3" %%a in ("bcdedit /create /d "Start LK Grub4Dos" /application BOOTSECTOR") do mix guid=%%aeđến bcdedit /set %guid% device boot&&bcdedit /phối %guid% device booteđến bcdedit /phối %guid% device partition=%HomeDrive%&&bcdedit /set %guid% device partition=%HomeDrive%eđến bcdedit /set %guid% PATH grldr.mbr&&bcdedit /mix %guid% PATH grldr.mbremang lại bcdedit /displayorder %guid% /addlast&&bcdedit /displayorder %guid% /addlastecho bcdedit /timeout 5&&bcdedit /timeout 5eđến.emang đến Dang copy cac file can thiet...for %%x in (grldr.mbr grldr thực đơn.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso 7pe_x86_LK.iso) vị attrib -r -h -s %HomeDrive%\%%x >nul 2>nulfor %%x in (grldr.mbr grldr thực đơn.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso) vị emang đến copy /y files\%%x %HomeDrive% &© /y files\%%x %HomeDrive%echo copy /y .7pe_x86_LK.iso %HomeDrive%&© /y .7pe_x86_LK.iso %HomeDrive%for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso 7pe_x86_LK.iso BCD.LK) do if not exist %HomeDrive%\%%x golớn errcopyfor %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso 7pe_x86_LK.iso BCD.LK) bởi vì attrib +r +h +s %HomeDrive%\%%x >nul 2>nulecho.echo Da copy kết thúc cac file can thiet de hoan tkhô hanh thực đơn boot.echo Ban bam phyên bat ky de tiep tuc...
eđến offfor /f "Tokens=*" %%x in ("WMIC LOGICALDISK GET DESCRIPTION^|FIND /i "Removable"") vì chưng goto lớn startemang đến Khong tlặng vậy USB tren he thong. Ban tốt gan USB vao may!eđến Roi bam phlặng bat ky de tiep tuc...emang lại.
pausegoto CheckCoUSB:startclsecho.emang lại %tit1%eđến %tit2%echo.emang đến.emang đến Day la danh sach cac o USB dang co tren may ban:emang đến.eđến (Dang dia luu tru) (Ten O USB) (Nhan O USB)wmic logicaldisk get DESCRIPTION,DEVICEID,VOLUMENAME|FINDSTR "Removable"emang đến.echo Ban xuất xắc nhap "Ten O USB" can tao boot voi "01 CHU CAI"set /p drive=(Vi du: D,E,F,G,H,I,J,K,...) roi nhan Enter:del /f /q /a %tmp%Langkhachdemo.txt >nul 2>nulwmic logicaldisk get DESCRIPTION,DEVICEID,VOLUMENAME|FINDSTR "Removable" > %tmp%Langkhachdemo.txtIF /I "%drive%"=="" goto lớn CheckCoUSBfind /c /i "%drive%:" "%tmp%Langkhachthử nghiệm.txt" > NUL 2>NULif %ERRORLEVEL% == 0 (del /f /q /a %tmp%Langkhachdemo.txt >nul 2>nulgoto proceed)clsemang lại.eđến %tit1%emang đến %tit2%emang đến.emang lại.emang đến Ten USB ban nhap khong dung. BAM PHIM BAT KY DE NHAPhường LAI.emang đến.
pausegoto lớn CheckCoUSBemang đến.:proceedecho Dang kiem tra kha nang ghi xoa cua USB >%drive%:chạy thử.Langkhachif not exist %drive%:chạy thử.Langkhach (echo O dia %drive%: khong the ghi du lieu, Ban hay nhap lai.emang đến Nhan phyên ổn bat ki de tiep tuc...eđến.
pausegoto CheckCoUSB)del /q /f /a %drive%:chạy thử.Langkhach>nul 2>nulif exist %drive%:kiểm tra.Langkhach (echo O dia %drive%: khong the ghi du lieu, Ban tuyệt nhap lai.eđến Nhan phyên ổn bat ki de tiep tuc...emang đến.
pausegokhổng lồ CheckCoUSB):FormatUSBclsemang đến.echo %tit1%echo %tit2%eđến.emang lại.SET Format=SET /P Format=Ban co muon Format lai o dia %drive%: khong (Y/N = Co/Khong)?:emang đến.IF /I NOT "%Format%"=="Y" IF /I NOT "%Format%"=="N" gokhổng lồ FormatUSBIF /I "%Format%"=="Y" (golớn yes)gokhổng lồ no:yesclsemang đến.eđến %tit1%eđến %tit2%emang đến.emang đến.eđến Dang Format USB. Ban tốt click cac nut:echo OK 2 laneđến Yes 1 lanemang lại OK 1 lan (cho hoi lau mot chut moi xuat hien nut nay)eđến đến giay lat den lúc qua trinch tu hoan tkhô hanh. Chuong trinh se "TU DONG...emang đến ...TRO LAI cua so lam viec nay" voi "THONG BAO TIEPhường THEO"...echo.filesootice.exe cộ /DEVICE=%drive%: /partitions /format_usb /usb-hdd /


Recommended


*

10 bước đơn giản và dễ dàng nhằm tạo thành với cai quản lăng xê FacebookSocial Media
*

Alternator rebuildAutomotive
*

Rebuild Your Weber DGAV Carb - Ford Capri rebuild guide.pdf · 1trăng tròn November 2008 Rebuild Your WeberDocuments
*

*

Project Rebuild, Inc. - Welcome to NYC. for bids... · Project Rebuild, Inc. ... Project Rebuild isDocuments
Predicting Storage Failures Rebuild is not không tính phí 2012 2015 2017 Capacity 4TB HDD 8TB HDD 16TB HDD ThroughputDocuments
CX500 rebuild - Hondomain authority CX và GLhonda-cx-gl.com/CX500- · HONDA 0(500 ENGINE REBUILD ENGINE REBUILD HEDocuments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Chia Sẻ 10 Gói Skin Tùy Biến Con Trỏ Chuột 3D, Tổng Hợp Con Trỏ Chuột 3D Đẹp Nhất Cho Pc

 • Cách đổi username zalo

 • Powerpoint 2016 không có morph

 • Gõ dấu bị mất chữ trong excel

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.